Văn phòng ảo và giảm thiểu chi phí vận hành so với văn phòng truyền thống.

Khi mô hình làm việc từ xa trở nên phổ biến, văn phòng ảo đã...